Säkerhet
i militärklass
med
SELinux

bg-shape

Vår verksamhet

Information är många organisationers mest värdefulla tillgång. Det är därför av fundamental betydelse att på ett säkert sätt hantera sin information. Information lagras och behandlas uteslutande inom olika IT-system. IT-säkerhet, med fokus på SELinux, är vår affärsidé. Vi tillhandahåller IT-lösningar baserade på SELinux till alla typer av organisationer för att åstadkomma en säker och tillförlitlig IT-infrastruktur. Med SELinux säkerställs IT-systemens integritet, att data behandlas på det sätt som avses, och att IT-systemen inte påverkas av skadlig programkod eller av icke auktoriserade interna eller externa aktörer.

SELinux - MAC

SELinux, med sin påtvingade åtkomstkontroll (Mandatory Access Control, MAC), tillhandahåller ett antal viktiga fördelar i jämförelsen med traditionella operativsystem som endast använder diskret åtkomstkontroll (Discretionary Access Control, DAC). Genom att påtvinga principen om minsta möjliga privilegier för alla program, säkerställs att bristfällig programkod eller intrångsförsök inte leder till ökade priviligier eller till otillbörlig kontroll över operativsystemet. Alla program exekveras i så kallade sandlådor, som är strikt separerade från varandra och från det underliggande operativsystemet. Med SELinux säkerställs också sekretess och dataintegritet. Genom att avlägsna användarens diskretion över data förhindras också såväl avsiktlig som oavsiktlig förändring och radering av data.

Tjänster

Vi agerar i nära samarbete med våra kunder och löser deras behov av IT-säkerhetslösningar på ett professionellt vis. Våra tjänster är inte begränsade till att identifiera sårbarheter eller att utforma handlingsplaner för åtgärder vid ett fullbordat intrång. Vi är fokuserade på att utveckla och underhålla affärskritiska nyckelkomponenter inom IT-säkerhet som säkerställer IT-systemens integritet och att data behandlas på det sätt som är avsikten. Vi säkerställer att er affärsverksamhet kan fortlöpa utan dyrbara avbrott.

Säkerhetspolicies

Utveckling och implementering av säkerhetspolicies för SELinux.

Tjänster i molnet

Programvara som tjänst på Internet, tillhandahållna med våra SELinux baserade servrar.

Drift av servrar

Drift av SELinux-servrar åt kunder.